Centar za njemačke i europske studije

Centar za njemačke i europske studije s težištem na Jugoistočnoj Europi je znanstvena ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Regensburg koja uključuje i Leibniz-Institut za proučavanje Istočne- i Jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu. Osnivanje Centratemelji se na Sporazumu o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu od 15. 12. 2022. i članku 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu.

Oba sveučilišta povezuje zajednički interes za razvoj znanstvenih i akademskih odnosa između Njemačke i Hrvatske kao i za suradnju na području znanosti s ostalim sveučilištima i obrazovnim institucijama, osobito u jugoistočnoj Europi, s ciljem zajedničkog rada na području istraživanja i obrazovanja u različitim disciplinama, izgradnje međunarodne i regionalne istraživačke i sveučilišne mreže te jačanja razmjene nastavnika i studenata.

Oba sveučilišta ističu svoj interes za poticanje europske dimenzije u području visokog i općeg obrazovanja, za pružanje podrške u europskoj integraciji jugoistočne Europe po pitanju znanosti i obrazovanja, a u tom smislu i za davanje doprinosa u stabilizaciji demokracije u regiji.

Centar će u skladu s višejezičnom tradicijom jugoistočne Europe i višejezičnošću Europske unije nastojati interdisciplinarno poticati višejezičnost u obrazovanju i znanosti s posebnim naglaskom na promicanje njemačkoga jezika kao povijesnoga jezika općega sporazumijevanja u jugoistočnoj Europi i na promicanje hrvatskoga jezika u Njemačkoj. 

U tom su smislu obje ugovorne strane suglasne da će osnovati i razvijati Centar za njemačke i europske studije sa sjedištem u Zagrebu.

Ciljevi i misija Centra

Centar za njemačke i europske studije je interdisciplinaran, obuhvaća humanističko i društveno, prirodoslovno  i tehničko područje. U tim područjima Centar nastoji podupirati znanstveno-istraživačku suradnju obaju sveučilišta, jačati razmjenu informacija, poticati mobilnost istraživača i studenata te surađivati s drugim sveučilištima, znanstvenim i kulturnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, Njemačkoj i u inozemstvu odnosno koordinirati njihovu suradnju.

U okviru njemačkih studija i istraživanja jugoistočne Europe rad Centra orijentiran je na humanističke i društvene znanosti; u središtu su interesa  teme relevantne za njemačko-hrvatske odnose te europsku integraciju jugoistočne Europe.

Glavna područja rada Centra čine

 • povijest odnosa i kulturni transfer između Njemačke, Hrvatske i jugoistočne Europe;
 • europske integracije i vrijednosti – integracija država jugoistočne Europe u procese EU-a: izazovi i prilike;
 • migracije i demografske promjene – izbjeglištvo i prisilno raseljavanje iz jugoistočne Europe i u jugoistočnu Europu;
 • terenske studije o migraciji i remigraciji u kontekstu Hrvatske i Njemačke/Bavarske, među ostalim pitanja integracije, promjene identiteta i jezične mijene;
 • međukulturno obrazovanje, odnos prema jezičnoj, društvenoj, etničkoj i kulturnoj raznolikosti te promjeni kulturnog identiteta u Europi;
 • jezična politika i transnacionalna višejezičnost (jezik podrijetla) – novi digitalni jezični resursi (internetski korpusi, alati za prevođenje);
 • položaj i perspektive njemačkoga, hrvatskoga i drugih europskih jezika kao stranih jezika u školi i jezika znanosti;
 • medijska i informacijska pismenost i razvoj medija u Njemačkoj, Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi;
 • književnost i film kao mjesto i medij kulturnih procesa
 • politika zaštite okoliša, ekologija i bioraznolikost;
 • demokracija i pravna država;
 • prijenos prava i pitanja europskog i nacionalnog prava u kontekstu europskih integracija jugoistočne Europe;
 • unaprjeđenje istraživačkog rada u okviru projekata radi razvoja SR Njemačke i Republike Hrvatske u suvremenoj povijesti i sadašnjosti;
 • uvođenje programa za gostujuće docente i programa predavanja vodećih stručnjaka za Njemačku, Hrvatsku i Europu;
 • informiranje šire javnosti u regiji i partnerskim zemljama kao referentni centar za njemačke i europske studije te za političko savjetovanje.

U središtu interdisciplinarne aktivnosti Centra jest odnos demokracije i obrazovanja kao i nastojanje da se obrazuju visokokvalificirani obrazovni stručnjaci za znanstvenu, kulturnu i akademsku suradnju između Njemačke i Hrvatske te za pitanja europske integracije jugoistočne Europe koji će svoja znanja kasnije moći prenijeti na sveučilišta, škole, politiku, gospodarstvo i upravu.

Zadaci Centra

U okviru ovih tema Centar ima sljedeće zadaće:

 • inicirati i koordinirati istraživačke projekte
 • koordinirati suradnju s različitim fakultetima obaju sveučilišta i istraživačkih ustanova
 • u suradnji s partnerima na projektima prikupljati sredstva trećih strana
 • razvijati i nuditi međunarodne studijske programe
 • osnivati i nuditi ljetne škole za usavršavanje i obrazovanje mladih znanstvenika u jugoistočnoj Europi
 • jačati suradnju obaju radi što kvalitetnijeg visokog obrazovanja
 • poticati mobilnost i razmjenu studenata i istraživača
 • izgraditi međunarodnu i regionalnu mrežu sveučilišta i istraživačkih ustanova
 • poticati višejezičnost u školi i znanosti
 • pomoć pri osnivanju Croaticuma na Sveučilištu Regensburg i daljnja podrška u radu Croaticuma